Stichting Ontcommer
ook bekend als ‘Zaterdagmiddag in de Stevenskerk’
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer). fiscaal nummer: 810411131 Correspondentieadres: 
Zevenheuvelenweg 61 6571 CH Berg en Dal.

Stichting Ontcommer heeft een ANBI-status waardoor een periodieke schenking geheel aftrekbaar is en een gewone gift vanaf een drempel aftrekbaar is (zie www.belastingdienst.nl onder ANBI). Uw periodieke schenking of gift kunt u overmaken naar NL45 RABO 033 468 3777 ten name van Stichting Ontcommer. Uw bijdrage wordt door ons bijzonder gewaardeerd!

De stichting heeft ten doel:
Het in Nijmegen en omgeving voor een breed publiek toegankelijk maken van de schatten aan muziek, kunstzinnige verbeelding en spiritualiteit die in kerkelijk-liturgische tradities liggen opgeslagen alsmede het actualiseren van deze artistieke en religieuze kwaliteit ter inspiratie van mensen hier en nu.

De hoofdlijnen van het beleidsplan treft u aan in het beleidsplan 2022-2023.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Mr. drs. Caroline A. Hoving-Boot, voorzitter 
Dr Mathe J.J. Prick, secretaris 
Dr Michiel Schokking, penningmeester

Conform artikel 3.6 van de statuten van de stichting genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
De stichting heeft geen directie en evenmin personeel.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten treft u aan in het inhoudelijk verslag.

De Financiele verantwoording bevat de bijgevoegde balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 alsmede een toelichting.